Revizija

Revizija je sistematski, nezavisan i dokumentovan proces sa kojim se utvrđuje da li mere za kvalitet i njihovi rezultati odgovaraju planiranim zahtevima. Izveštaji revizije se koriste za ocenjivanje efikasnosti i uspešnosti sistema kvaliteta,kao i za identifikovanje mogućeg napretka.

Vođenje i upravljanje revizijom

Obezbeđivanje kvaliteta proizvvoda i procesa danas je važan element poslovne politike uspešnog preduzeća i važan uslov za ulazak na konkurentsko tržište.

Quama sustav omogućuje izvođenje različitih tipova audita – interni auditi, certifikacijski auditi, auditi dobavljača i auditi kupaca.

Pojedičane revizije možemo voditi na više različitih načina. Možemo je voditi kao projekat sa različitim zadacima gde spremamo različita dokumenta povezana sa aktivvnostima revizije. Takođe, možemo koristiti već kreirane obrasce, koje možemo prilagoditi za neku određenu namenu, kao što je izvođenje revizije. Na temelju rezultata možemo u sledećoj fazi pratiti i upravljati svim korektivnim merama i analizirati ih na odgovarajući način. Korektivne mere možemo izvoditi na željeni način, jednostavni način sa izvođenjem neke aktivnosti ili naprednije, sa upotrebom metode 8D. Rezultat je CAPA izveštaj.


Vođenje, upravljanje i revizorski nadzor

Rešenje je namenjeno svim preduzećima koja imaju najmanje jedan standard po kojem godišnje vrše reviziju svoje organizacije ili preduzeća. Takođe, namenjeno je svim preduzećima koja žele da provere da li rade u skladu sa normativima koje postavlja kupac.

Prednosti i koristi vođenja revizije

  • Prepoznavanje ključnih, potencijalnih područja
  • Ocenjivanje rizika, efikasnosti i kvaliteta
  • Ocenjivanje novih tehnologija
  • Otkrivanje nedozvoljenih aktivnosti unutar organizacije
  • Poboljšanje unutrašnjeg kvaliteta

Free download

Prezentacija: Download QUAMA presentation

Webinar: Download QM webinar

Kontakt osoba

Ljiljana Janjetović

E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

Show Buttons
Hide Buttons